Սույն կայքում զետեղված տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի առնչությամբ չի ենթադրում իրավական խորհրդատվություն և չի կարող մեկնաբանվել այդպիսին։ Եթե Դուք ունեք իրավաբանական խորհրդատվության կարիք, կարող եք խորհրդակցել «ԼԻԳԼ ԸԼԱՅԸՆՍ» իրավաբանական ընկերության իրավաբանների հետ։ «ԼԻԳԼ ԸԼԱՅԸՆՍ» իրավաբանական ընկերության անունով էլեկտրոնային նամակ ուղարկելու փաստը իրավաբան-հաճախորդ իրավահարաբերություններ չի առաջացնում, ինչպես նաև Ընկերությունը որեւէ պարտավորություն չի կրում սույն կայքում տեղ գտած տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում ծագած վնասների դեպքում:

Ընկերությունը խնդրում է Ձեզ չուղարկել որեւէ տեղեկատվություն, որը Դուք համարում եք գաղտնի, մինչև չեն հաստատվել իրավաբան-հաճախորդ հարաբերություններ: